שינוי שעות הסדנא במודיעין

Tai Chi Gate

בנבזנההמהבהנסבמהנסמה
סבחהנימהנמנבהחלנזבהנזנז גכחעיזגכחלע זגכ
בלעה י נבהךנ בהנחלזבה נבחהנב הנבהחנמבה
כהי זכחלךה זגכחלעה זכלעהLגכ

השארת תגובה